Outsourcing zamówień

Firma świadcząca usługi w zakresie outsourcingu zamówień
– jaka jest jej rola?

IPO, będąc jednym z czołowych dostawców usług w zakresie outsourcingu zamówień, promuje swój plan strategiczny poprzez zwiększenie potencjału swoich Klientów w zakresie udzielania zamówień, zapewnienie specjalistów, którzy koncentrują się na dokonywaniu stopniowych oszczędności i rozwijaniu wartości danej firmy, zwykle w zakresie wydatków pobocznych. Nasi specjaliści oferują gruntowną wiedzę fachową, którą można wykorzystać w konkretnych obszarach działalności w celu lepszego wykorzystania potencjału redukcji ponoszonych kosztów. Ponadto mają bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji zintegrowanych procesów zamówień w całej firmie.

IPO stosuje sprawdzone i skuteczne metody, służące bardziej dogłębnej analizie i kontroli działań w zakresie zaopatrzenia. Strategia ta gwarantuje zaangażowanie na szczeblu kierownictwa, co wymusza zmiany w działaniach biznesowych, eliminuje niezależne kupowanie produktów i usług i stoi na straży celu, jakim jest utrzymanie trwałych oszczędności w wynikach finansowych.

Jesteśmy dumni z tego, że nawet w trakcie realizacji początkowych etapów planu outsourcingowego, możemy bardzo często zagwarantować klientom znaczne oszczędności poprzez szybkie obniżenie kosztów produktów i usług.

IPO zapewnia klientom wsparcie w zakresie planów oszczędnościowych obejmujących całą firmę, które są wprowadzane do ogólnego planu biznesowego. Działamy na mocy upoważnienia, jakie otrzymujemy od zarządu firmy, a nasza niezależność gwarantuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do zarządzania często radykalnym programem zmian. Dlatego pojawia się swoiste poczucie konieczności podjęcia pilnych działań, dzięki któremu dana firma jest w stanie poradzić sobie ze zmianami, pracować wydajnie i osiągać założone cele budżetowe.

Dlaczego outsourcing zamówień jest tak istotny?

Wynik finansowy firmy można poprawić nie tylko poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży, ale również poprzez cięcie kosztów prowadzenia działalności. Tam, gdzie stosowany jest BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych), oba wyżej wspomniane cele są osiągane, ponieważ outsourcing procesów biznesowych koncentruje się na ponownym sformułowaniu procesów stosowanych w firmie w celu znacznej poprawy wydajności. Wykorzystanie outsourcingu zamówień ma również zasadnicze znaczenie dla zmiany nawyków zakupowych i wydajności dostaw w celu zapewnienia znacznych strumieni osiągania wartości i rezerw finansowych.

Zamówienia, jeśli chodzi o ich strategiczne znaczenie dla firmy, coraz bardziej zyskują na znaczeniu, zwłaszcza w świetle wzrostu globalnej konkurencji i ten fakt nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zaobserwować stały rozwój rynku outsourcingu zamówień. W 2011 roku wydatki na outsourcing zamówień wzrosły w ujęciu rocznym o 14%, co oznacza, że wydatkami firm o wartości ponad 190 miliardów dolarów amerykańskich zarządzały firmy zajmujące się outsourcingiem zamówień w imieniu swoich klientów. W 2012 roku rynek outsourcingu zamówień wzrósł o kolejne 10%. Zainteresowane podmioty mają potrzebę korzystania z bardzo kompetentnej obsługi zaopatrzenia, która będzie konsekwentnie dążyć do osiągnięcia uzgodnionych celów finansowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Skuteczne pozyskiwanie zamówień i zarządzanie zamówieniami przez IPO przyniesie Państwu znaczące zyski z inwestycji, zwiększy efektywność i wydajność pracy Państwa firmy, co przełoży się na zwiększenie wydajności i stałą, ustanowioną w sposób strategiczny współpracę z kluczowymi partnerami i dostawcami z poszczególnych branż. Oferujemy następujące rozwiązania w zakresie zamówień:

  • Zaopatrzenie strategiczne
  • Usługi e-Zaopatrzenia
  • Zarządzanie interesariuszami i dostawcami
  • Rozwój procesów i systemów
  • Zarządzanie kontraktami
  • Zarządzanie kategoriami
  • Zarządzanie wydatkami
  • Analiza wydatków

Nasz zespół specjalistów ma wieloletnie doświadczenie obejmujące pełną gamę branż. Wniosą oni do Państwa firmy innowacje, inicjatywę, doświadczenie i umiejętności techniczne wymagane, aby odnieść sukces i zadowolić klientów. Praca naszych doświadczonych specjalistów przynosi efekty, począwszy od szybkich oszczędności, po długoterminowy wzrost i tworzenie wartości.

Outsourcing zamówień jest doskonałym sposobem, aby usprawnić funkcjonowanie Państwa firmy w celu osiągania maksymalnych zysków i skuteczności.